• Статутарни ревизии

Статутарни ревизии

Усогласувањето со регулативите станува се по комплексно, додека моќта и опфатот на регулаторите продолжува да се шири. Експертскиот тим на БДО може да биде Ваш предводник низ предизвиците кои ги креира опкружувањето.

Без разлика дали Ви е поребна независна верификација на репортираните информации кон регулаторите или Вашата организација доброволно бара независна проверка да спречи или корегира фактички грешки, ние можеме да Ви помогнеме.

Ревизорскиот тим на БДО може да Ви помогне да се осигурате дека:

  • Сте усогласени со регулаторните барања за финансиско и не-финансиско известување
  • Ефективно го менаџирате регулаторниот ризик