• Ревизија на финансиски извештаи и известување

Ревизија на финансиски извештаи и известување

Ревизија, прилагодена на Вашите потреби.

Успешната ревизија помага да се создаде додадена вредност во работењето на друшвото и да се намали ризикот. БДО им помага на клиентите во изнаоѓање на соодветни решенија за комплексни прашања од финансиското известување.  Потпомогнати од една од најголемите сметководствени и консултански мрежи, БДО Македонија има на располагање голем број ресурси, кој може да ги понуди како би ги адресирале сите комплексни технички прашања

БДО нуди широк спектар на услуги во областа на финансиското известување:

  • Ревизија на финансиски извештаи
  • Ревизија во согласност со меѓународни регулативи
  • Договорни постапки
  • Меѓународни Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ)

Ревизорите на БДО ширум светот употребуваат иста ревизорска платформа и софтвер, кој ни дозволува на глобалните компании да им овозможиме истовремени ажурирања, кога и каде и да се тие потребни