• Индиректно оданочување

Индиректно оданочување

  • Усогласеност до Законот за данок на додадена вредност, вклучувајќи изготвување на даночни пријави и останати извештаи и пресметки кои се бараат со Законот за данок на додадена вредност.
  • Континуирана даночна консултантска поддршка во врка со различни даночни прашања