This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Усогласување со законската регулатива

Усогласување со законската регулатива

Осигурување дека годишната сметка е подготвена согласно локалната регулатива и поднесена во законски пропишаниот рок.

Подготовка на месечните, квартални и годишни финансиски и останати извештаи согласно барањата на Македонската легислатива, како и поднесување на извештаи до другите државни институции (НБРМ, ЦРМ, УЈП, Царина и други).

Комуницирање со државните органи и давање адекватни совети на клиентите.

Консултации за финансии, работење со странство и сметководствени прашања.