This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Известувачки пакети

Известувачки пакети

  • Подготовка на полу-годишни извештаи (биланс на состојба, биланс на успех), известувачки пакети согласно МСФИ и припрема на документација
  • Поднесување на пробeн биланс (биланс на успех, биланс на состојба, извештај за парични текови) во согласност со известувaчкиот распоред на клиентот
  • Подготовка на Финансиски Извештаи и објаснувачки белешки за потребите на групна консолидација

Услуги скроени според Вашите потреби

Замислете како можете да го добиете знаењето кое Ви е потребно без потреба да ангажирате нов персонал - со други зборови без да треба да инвестирате во компетентни човечки ресурси. Ова би им овозможило на Вашите луѓе да бидаат концентрирани на главните задачи од бизнисот. Специјалистите на БДО можаат да Ви помогнат согласно Вашите потреби, додека Вие фиксните трошоци ќе ги претворите во варијабилни.

БДО Македонија, Ви нуди интернационално знаење, нашиот тим е подржан од меѓународната мрежа на БДО составена од сметководители и даночни експерти од 150 земји во светот. Со други зборови, БДО може да Ви понуди една точка на контакт за координација и менаџмент на сите Ваши финансиски обврски во земјата и странство, користејќи ги истите методи. Неможе да се има потранспарентен пристап од овој.

Една постојана, централна точка за контакт

БДО ја подржува оваа оптимална флексибилност и континуитет во Вашето сметководство и финансиска админиистрација преку понуда на мулти-територијални  услуги преку Клиентскиот портал на БДО. Кој претставува онлине платформа преку која се собираат потребнте податоци, се води евиденција за сите задачи и законски рокови, се архивираат документи и сл. и тоа не само на ниво на поединчна компанија туку и на ниво на цела група. Накратко, освен централен и перманентен контакт вие истотака ќе добиете и централна менаџмент платформа. Помеѓу другите нешта ова значи дека нема повеќе потрага по документација и грижа за пропуштање на роковите.

Што Ви е потребно?

  • Проширување на вашиот сметководствен оддел (фокус на главните задачи)
  • Подобрени услуги за провизионирање
  • Добивање на знаење и експертиза без ангажирање на дополнителен нов персонал
  • Подобра поставеност на Вашиот персонал
  • Поддршка на Вашиот финансиски департман (привремена или постојана) итн.