• Елена Петровска - Лазаревски
Елена

Елена Петровска - Лазаревски

Партнер

Скопје

+389 2 3117 888

vCard

Г-ѓа Елена Петровска-Лазаревски, партнер во БДО ДОО Скопје е дипломиран економист со повеќе од 15 години работно искуство во ревизорските услуги. Од 2002 година активно е вклучена во ревизорски ангажмани на повеќе од 100 клиенти од различни видови на индустрии и неколку проекти за М&А и Due Diligence. Таа е специјализирана за ревизии на проекти на УСАИД и Светска банка, како и ревизии на финансиски институции: осигурителни компании, штедилници, осигурително-брокерски куќи, инвестициски фондови итн.

Таа исто така беше активно вклучена во неколку проекти за обука предводени од странски консултанти. Во исто време таа главно е задолжена за развој и усогласеност на внатрешната методологија, политики и процедури на БДО Македонија со барањата на БДО Интернационал.