• Пријава

Пријава

 

Почитувани,

Ве молиме, Пријавата дадена во прилог да ја пополните и да ја испратите на следнава е-маил адреса: bdo@bdo.mk

Пријава

 

Надоместот за КПУ обуките е утврден со Одлука на Владата на РМ од 16.02.2017 година и според истата за 1 час изнесува 250 денари плус ДДВ, односно за 1 ден од 8 признати часа КПУ, вкупниот надоместок во нето износ изнесува 2.000 денари, односно бруто износ од 2.360 денари. 

 

Податоци за уплата:

БДО ДОО Скопје

ЕДБ МК4030999357220,  Матичен број: 5264731

Жиро сметка: 530-0101002699-97

Депонент на Охридска Банка АД, Скопје