• Интерна ревизија

Интерна ревизија

За многу организации, оутсорсирање на дел или пак целосната функција на интерната ревизија е најефективниот начин да се постигнат високи перформанси на интерната ревизија.

БДО има капацитет да Ви понуди експерти во сите специјалистички области за целосна интерна ревизорска функција. Тимот на БДО може да биде структуриран така да Ви понуди специјалистичко знаење и искуство, особено во однос на:

  • Ревизорско планирање базирано на ризик
  • Финансиска ревизија
  • Ревизија на усогласеност
  • Оперативна ревизија
  • Ревизија на успешност
  • Истраги

Нашите услуги имаат за цел да ги подржат Одборите за Ревизија и Ризик и раководниот кадар во:

  • Воспоставување на интерната ревизорска функција
  • Независна евалуација на интерната ревизорска функција
  • Совртување на Одборите за Ревизија и Ризик.