• Трансферни цени

Трансферни цени

Пракса за трансферните цени на БДО Македонија им помага на компаниите и нивните подружници да управуваат со единствените домашни и меѓународни даночни последици кои се поврзани со прашањата за меѓукомпаниските цени. Составен од даночни експерти и финансиски аналитичари, нашиот мултидисциплинарен тим обезбедува широк спектар на услуги на планирање, усогласеност, ревизорска одбрана и услуги за бенчмаркинг. Во сите случаи, нашите професионалци работат на развивање политики за трансферни цени кои се одбрамбени, флексибилни и во согласност со севкупните стратегии за планирање на даноците на нашите клиенти.

Им помагаме на нашите клиенти да се усогласат со прописите за трансферни цени пропишани од страна на Организацијата за Економска соработка и развој како и со локалниот релугаторен систем.