• Директно оданочување

Директно оданочување

Данок на добивка

  • Пресметка на достасаниот данок на добивка и доставување на оваа информација до Клиентите на месечна/ годишна основа
  • Подготовка на Даночен биланс согласно Законот за данок на добивка

Персонален данок на доход

  • Усогласеност со Закон за персоналниот данок на доход, пресметка на персоналниот данок на доход и доставување на таа информација до Клиентите
  • Подготовка на ПДДГИ во согласност со Законот за персонален данок на доход
  • Континуирана даночна консултантска поддршка во врска со различни даночни прашања