• Усогласување со законската регулатива

Усогласување со законската регулатива

Осигурување дека годишната сметка е подготвена согласно локалната регулатива и поднесена во законски пропишаниот рок.

Подготовка на месечните, квартални и годишни финансиски и останати извештаи согласно барањата на Македонската легислатива, како и поднесување на извештаи до другите државни институции (НБРМ, ЦРМ, УЈП, Царина и други).

Комуницирање со државните органи и давање адекватни совети на клиентите.

Консултации за финансии, работење со странство и сметководствени прашања.