• Прирачници

Прирачници за сметководство и финансиско известување

 Почитувани, Друштвото за ревизија БДО и друштвото за консалтинг ПРО АГЕНС од Скопје заедно издадоа две стручни книги:   1) првата, од областа на сметководството ПРИРАЧНИК ЗА СМЕТКОВОДСТВО, четврто и преработено издание од автор Душан Димитров...