• Сашка Бошковска - Богдановска
Сашка

Сашка Бошковска - Богдановска

Manager

Скопје

+389 2 3177 318

vCard

Г-ѓа Сашка Бошковска-Богдановска е дипломиран економист, овластен ревизор и овластен сметководител. Таа е одговорна за управување со ангажманите за сметководство, даноци и плати.
Исто така е активно вклучена во проекти за обука и е редовен учесник на настани организирани од Стопанската Комора на РСМ.