• Предавачи

Предавачи

За да се обезбеди висок квалитет на предавањата БДО обезбеди високо професионални и искусни предавачи од различни области. Имено, земајќи ја во предвид структурата на слушателите, кога станува збор за слушатели со големо искуство во својата област (сметководители и овластени сметководители), клучно за успехот на КПУ се високостручни предавачи.

Преглед на предавачи на КПУ организирано од страна на БДО

 

 Сметководство МСС/МСФИ

 М-р Драган Димитров

 Звонко Кочовски

 Душан Димитров

 Доц. д-р Атанаско Атанасовски

 

 Даноци

 Славе Лазевски

 Звонко Кочовски

 Душан Димитров

 

 Законска регулатива и корпоративно право

 Пенка Мукаетова

 М-р Драган Димитров

 

 Информатичка технологија

 Владимир Георгиевски

 Иван Богдановски

 

 Кодекс на етика

 Звонко Кочовски

 Проф. д-р Зорица Божиновска

 

 Контрола на квалитет

 М-р Драган Димитров

 Звонко Кочовски

 

Освен редовните предавачи, ќе бидат ангажирани и претставници од разни релевантни институции во земјата, како Централен Регистар, Управа за Јавни Приходи, Народна банка на РМ, Дирекција за заштита на лични податоци, Управа за Финансиско Разузнавање и други.

За преземање на целосната листа на предавачи кликнете на следниов линк: Листа на предавачи