• Континуирано професионално усовршување

Почитувани колеги,

Друштвото БДО доо Скопје, се стекна со акредитација за спроведување на Континуирано професионално усовршување (КПУ) на сметководителите и овластените сметководители во Република Македонија за 2018 година. Сите сметководители и овластени сметководители се обврзани согласно Законот за вршење на сметководствени работи да ги посетуваат обуките за КПУ, кои треба да се посетат во период од 3 години и тоа:

  1. За овластени сметководители 90 часа, при што најмалку 20 часа во една година;
  2. За сметководители 60 часа, при што најмалку 10 часа во една година.

КПУ се спроведува во согласност со Годишната Програма на Институтот на сметководители и овластени сметководители - ИСОС. Во таа насока нашата програма е припремена и прилагодена на годишната програма на ИСОС и обезбедува сразмерна структура на часовите што ќе им бидат признати на слушателите.

Нашите предавања се конципирани преку обработка на актуелни теми со сеопфатни презентации на Power Point, како и примери од пракса, задачи и вежби и прашања и дускусија. Како предавачи ангажирани се искусни професионалци од областа на сметководството, даноците, корпоративносто право и другите области опфатени со програмата на ИСОС.