• КПУ

Континуирано професионално усовршување

Друштвото БДО доо Скопје, во соработка со Консалтинг Интер Груп Скопје, се стекна со акредитација за спроведување на Континуирано професионално усовршување (КПУ) на сметководителите и овластените сметководители во Република Македонија за 2017...