• Природни ресурси

Природни ресурси

Компаниите во оваа област секојдневно се соочуваат со предизвици и честопати им е тешко да ги надминат. Покрај услугите за ревизија и даночна усогласеност, ги советуваме компаниите и нивните инвеститори за многубројните комплексни прашања, вклучувајќи ги припојувањата и превземањата, стратегиите за управување со трошоците и управувањето со ризиците. Ние обезбедуваме:

  • Даночни совети на државно ниво.
  • Консултации за менаџмент и технологија
  • Вештачења
  • Бизнис анализи и вреднувања на средства опрема и компании
  • Ревизија на добавувачи
  • Анализи за намалување на ризици и превенција